PKO BP SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Nr 64 1020 2124 0000 8002 0075 7914

 

Z uwagi na stan pandemii spotkania rodziców
w „otwarty poniedziałek”
19 października 2020 r.
będą odbywać się tylko w sytuacjach koniecznych
(o których decyduje indywidualnie wychowawca).

 

Drodzy rodzice i uczniowie,
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania.
Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską.
Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.
Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora szkoły do zawierania takich
umów w imieniu rodziców. Takich uprawnień nie ma także Rada Rodziców - nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z tym Rada Rodziców informuje, że od września 2019 r.
to rodzice decydują, czy ich dziecko będzie posiadało polisę
ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Jednakże sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy obowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych oraz zasady organizacji zajęć. Zostaną one Państwu udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz rozesłane przez dziennik elektroniczny Librus.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  • Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
  • Rodzice do szkoły przyprowadzają wyłącznie zdrowe dziecko - bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych (bez objawów takich jak m.in.: kaszel, katar, gorączka, ból głowy, mięśni, gardła).
  • Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane na zajęcia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka  w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
  • Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  • Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
  • Rodzic/opiekun prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę), zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie placówki do niezbędnego minimum.
  • Uczniom nie wolno przynosić żadnych zabawek.
  • Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać.

W związku z bieżącymi zmianami MEN i MZ dopuszczamy możliwość aktualizacji przekazywanych Państwu informacji. Mamy nadzieję na zrozumienie i akceptację obowiązujących w szkole zasad.

To od naszej odpowiedzialności zależy bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.