Od 15 czerwca otwarty został system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Link do rekrutacji  - https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html
Uczniowie rejestrują się samodzielnie. Do rejestracji wymagany jest numer pesel i samodzielnie stworzone hasło.
W razie problemów prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny z wychowawcą klasy lub p. Anną Bodnar.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Termin główny

  1. Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 900
  2. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 900
  3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 900

Uczniowie klas VIII proszeni są o przybycie na egzamin w określonych godzinach:

godz. 8.30 – 8.40 – klasa VIIIA

godz. 8.40 – 8.50 – klasa VIIIB

Sala nr 1 – Hala sportowa

Sala nr 2 – Aula

 

Dokładne informacje i wytyczne odnośnie egzaminu ósmoklasisty - Pobierz

 

Przypominamy, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim są:
12 czerwca (piątek) oraz 16, 17 i 18 czerwca (dla wszystkich uczniów oprócz klas VIII, którzy piszą egzamin ósmoklasisty).

Szanowni Państwo!

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim, zgodnie z komunikatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b) z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal
za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie przedstawiam  Kalendarz  zmian wprowadzonych do funkcjonowania szkół przez Ministra Edukacji Narodowej.

1. Od poniedziałku, 18 maja br. przywraca się możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

2. Od 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

3. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły oraz z biblioteki szkolnej. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Przywrócenie zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
oraz Ministra Edukacji Narodowej
(wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.)


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rewalidacja w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół