Sonda

9.09.2019 r. - Zebrania z rodzicami:

godz. 16.00 - klasy I-IV

godz. 17.00 - klasy V-VIII