Sonda

Szkoła Wysokich Lotów

Harmonogram zajęć odbywających się stacjonarnie:

 1. Zajęcia rozwijające z matematyki - piątek 12.15 - 13.00 - Prowadzący - Joanna Słabicka

 2. Zajęcia logopedyczne - poniedziałek i wtorek 12.15 - 13.00 - Prowadzący - Joanna Świdziński

 3. Zajęcia Terapia Art - środa 13.00 - 15.25 - Prowadzący - Agata Kupczyk

Harmonogram zajęć odbywających się na platformie Teams:

 1. Zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego - poniedziałek 13.00 - 13.45 LINK,

 2. Zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego - piątek 13.30 - 14.15 LINK

  Prowadzący - Dagmara Choma

Harmonogram zajęć odbywających się na platformie Teams:

 

 1. Zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego - poniedziałek 13.00 - 13.45 LINK,

 2. Zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego - piątek 13.30 - 14.15 LINK

  Prowadzący - Dagmara Choma

 3. Zajęcia rozwijające z matematyki - piątek 12.15 - 13.00 - LINK

  Prowadzący - Joanna Słabicka

Projekt " Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn " jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tytuł projektu: Szkoły wysokich lotów w Gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn.

Czas realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.06.2021.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10  Edukacja.

Numer i nazwa Działania: 10.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej , gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie  równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –ZIT AJ.

Numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości  wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenie i szkolenia.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów uczęszczających do szkól SP w Jeżowie Sudeckim i SP w Miłkowie oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej .

Cele szczegółowe: doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem, realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli uczących w szkołach objętych wsparciem, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.